فعالیت

میدان نقش جهان

میدان نقش جهان

معرفی میدان نقش جهان شاه عباس اول در سال ۹۷۷ هجری خورشیدی اصفهان را به پایتختی برگزید و تصمیم گرفت تا شهر را گسترش دهد. او جنوب زاینده رود را برای توسعه شهر و احداث میدان نقش جهان، که پیش از آن باغی به نام نقش جهان بود، انتخاب کرد….