پیشنهاد شده

هشت بهشت

هشت بهشت

معرفی بنای هشت بهشت کاخ هشت بهشت در زمان حکمرانی شاه سلیمان صفوی به سال ۱۰۸۰ هجری قمری ساخته شد. باغ وسیعی که عمارت در آن واقع شده جزئی از باغ بزرگ نقش جهان بوده است که شاه اسماعیل اول احداث کرده و در زمان جانشینان او به خصوص شاه…